Veuillez trouver ci-dessous la politique vie privée de FASBA asbl (pour le moment, cette politique est uniquement disponible en néerlandais).

 

Privacybeleid FASBA vzw
1. Algemeen
FASBA vzw  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FASBA vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

•     je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•     verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•     zullen vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens indien dit vereist is;

•     passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

•     geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

FASBA vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

FASBA vzw

Zetel:              Louis Callebautstraat 45 - 9320 Nieuwerkerken

Emailadres:    Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door FASBA vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•        Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst), het beheren van de website (gerechtvaardigd belang)

•        Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

•        Het organiseren van de events (ritten, weekends, …) (uitvoering overeenkomst)

•        Public Relations en communicatie o.a.  

o   Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s  en films (gerechtvaardigd belang)

o   Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s en films (toestemming)

3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :  

•       Identificatiegegevens: naam, voornaam, nummerplaat

•       Privé-contactgegevens:  telefoonnummer, e-mail, adres

•       Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats

•       Financiële bijzonderheden: betalingen, rekeningnummer, …

•       Deelname activiteiten, met inbegrip van specifieke desiderata (o.a. voedselkeuze)

•       Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) 

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via het inschrijvingsformulier of via onze website (registratie van je profiel en inschrijving activiteiten).

We gebruiken deze informatie niet om aan datamining of geautomatiseerde profilering te doen.

4. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

•       het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)

•       het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting)

•       het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

•       het organiseren van een activiteit

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de algemene voorwaarden of de contractvoorwaarden.  

 

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5.  Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

•       Subsidiërende organisaties, met dien verstande dat zij hiervan geen gebruik mogen maken voor commerciële doeleinden.

•       Het reisagentschap dat instaat voor de organisatie van meerdaagse events

•       Hotels, restaurants, …

 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

6. Verstrekken van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
Voor zover het noodzakelijk is gegevens te verwerken buiten de Europese Econoomische Ruimte, werken wij uitsluitend met landen die een passend beschermingsniveau bieden, en desgevallen met partijen die gecertifieerd zijn onder het EU-U.S. Privacy Shield of gelijkaardig.

7. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privécontactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

8. Bewaartermijn
FASBA vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

FASBA vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar (omdat dit ook de wettelijke termijn is voor het bijhouden van boekhoudkundige gegevens).

9. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•       Alle personen die namens FASBA vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•       We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

•       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

10. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt de volgende rechten omtrent je gegevens:

•       Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

•       Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

•       Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

•       Je kan bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden via mail naar Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

•       Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. 

 

Je kan ons schriftelijk contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie, via de zetel van de vereniging.  

Wij kunnen je vragen om je adequaat te identificeren voordat wij tegemoet komen aan je verzoeken.

11. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

12. Wijzigingen aan onze privacyverklaring 
De Raad van Bestuur van FASBA vzw kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. 

Dit is versie 1.0, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 januari 2019.